Algemene voorwaarden voor het gebruik van de advertentie webside van tweedehands watersport.

Toegang tot deze website www.tweedehandswatersport.nl en/of gebruik van de aangeboden gegevens betekent dat u zich akkoord verklaart met de hieronder genoemde algemene voorwaarden.

Eerst even dit

 • Aanbieder: een Gebruiker die Producten of Diensten op de Advertentieruimte te koop aanbiedt.
 • Aanbod: het door de Aanbieder op de Advertentieruimte gedane aanbod tot verkoop van Producten of Diensten.
 • Advertentieruimte: de door Tweedehands Watersport, aan Gebruikers, in de vorm van een elektronische advertentieruimte ter beschikking gestelde geprogrammeerde omgeving waarin het aanbod en de bieding plaatsvinden.
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 • Bieder: een Gebruiker die een Bieding doet.
 • Bieding: een bod op Producten of Diensten die op de Advertentieruimte te koop worden aangeboden.
 • Dienst: iedere door Gebruiker op de Advertentieruimte aan te bieden of aangeboden werkzaamheid.
 • Formulier: elektronisch document waarin de voor het aangaan van de overeenkomst noodzakelijke gegevens zijn opgenomen en waarmee een persoon of entiteit zich voor toegang tot de advertentieruimte registreert.
 •  Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit met wie tweedehandswatersport.nl Overeenkomst heeft gesloten of die de website van tweedehandswatersport.nl bezoekt.
 •  Overeenkomst: de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 •  Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 •  Product: ieder door Gebruiker op de Advertentieruimte aangeboden of aan te bieden goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
 •  Tweedehandswatersport.nl  is onderdeel van BoatingEurope. BoatingEurope is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59526181. Tweedehandswatersport.nl is de leverancier van de advertentieruimte aan gebruiker.
 • Website: de website van TweedehandsWatersport “https://www.tweedehandswatersport.nl”.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

TweedehandsWatersport heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat TweedehandsWatersport gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen kunnen zijn: banken, zoekmachines, Google Analytics.

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen de TweedehandsWatersport.nl en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst.
De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Rechten/verplichtingen TweedehandsWatersport.nl

TweedehandsWatersport.nl zal de gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Advertentieruimte verlenen. Hiertoe zal TweedehandsWatersport.nl aan Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord verlenen, waarmee van de Advertentieruimte gebruik kan worden gemaakt.
TweedehandsWatersport.nl heeft het recht de programmatuur van de Advertentieruimte van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal TweedehandsWatersport.nl de gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Advertentieruimte aan meerdere gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. TweedehandsWatersport.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Advertentieruimte.
TweedehandsWatersport.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een Product of Dienst voor de Advertentieruimte te weigeren en van een Advertentieruimte te verwijderen dan wel te verplaatsen indien, naar het uitsluitend oordeel van TweedehandsWatersport.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Advertentieruimte.  TweedehandsWatersport.nl zal uitsluitend advertenties publiceren die verband hebben met watersport zoals, motorboten, zeilboten en watersport accessoires zoals aangegeven bij de voorbeelden genoemd in deze webside.
TweedehandsWatersport.nl behoudt zich te allen tijde, zonder opgaaf van reden, het recht voor een gebruiker de toegang tot de website/dienst te weren en een gebruikersaccount te verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden van de Advertentieruimte

Een Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Gebruiker:
a. meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.
b. dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn.
c. dat hij nimmer is veroordeeld wegens computermisdrijven, enig ander misdrijf of fraude.
Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de advertentieruimte wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. TweedehandsWatersport.nl heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. TweedehandsWatersport.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart TweedehandsWatersport.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker met behulp van de advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
Mocht TweedehandsWatersport.nl kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die gebruiker met behulp van de advertentieruimte heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal TweedehandsWatersport.nl direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. TweedehandsWatersport.nl heeft in een dergelijk geval tevens het recht de informatie van Gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van TweedehandsWatersport.nl. In geen geval zal TweedehandsWatersport.nl  aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
Gebruiker moet de door TweedehandsWatersport.nl aan gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. TweedehandsWatersport.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk gebruiker is. Gebruiker dient TweedehandsWatersport.nl op de hoogte te stellen als gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. TweedehandsWatresport.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen. Gebruiker mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de advertentieruimte die de normale werking van de advertentieruimte kunnen verstoren, noch gegevens naar de advertentieruimte verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de advertentieruimte onevenredig zwaar kunnen belasten.
Aanbieder is gehouden de producten of diensten zodanig te omschrijven dat bieder zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde daarvan. Aanbieder kan daartoe de producten of diensten beschrijven en/of gebruikmaken van grafische voorstellingen.
Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de advertentieruimte en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door TweedehandsWatersport.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de advertentieruimte.
TweedehandsWatersport.nl staat het versturen van ongevraagde berichten (SPAM) middels haar systemen niet toe.

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij TweedehandsWatersport over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Overeenkomst

Uitingen van TweedehandsWatersport.nl op de Website met betrekking tot de Advertentieruimte gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van TweedehandsWatersport.nl van de registratie van Gebruiker welke Gebruiker middels het Formulier heeft voltooid. Bevestiging zal middels e-mailverificatie plaatsvinden.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij TweedehandsWatersport.nl. U kunt verzoeken dat TweedehandsWatersport.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om TweedehandsWatersport.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Betalingen

TweedehandsWatersport.nl vraagt een kleine vergoeding voor het plaatsen door de gebruiker van zijn motorboot of zeilboot advertentie op de side van TweedehandsWatersport.nl. De door de gebruiker geplaatste watersport  accessoires advertenties kunnen kosteloos geplaatst worden. De betalingen zullen geschieden door middel van een ideal Mollie betaling. In bovenstaande gevallen heeft TweedehandsWatersport.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van TweedehandsWatersport.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Tweedehands Watersport nl onthoud zich van terugbetaling, mocht het zijn dat de gebruiker een door hem geplaatste en betaalde advertentie zelf vroegtijdig verwijderd.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van TweedehandsWatersport.nl of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van TweedehandsWatersport.nl te verkrijgen. TweedehandsWatersport.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat TweedehandsWatersport.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door TweedehandsWatersport

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tweedehandswatersport.nl. TweedehandsWatersport.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat TweedehandsWatersport een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien TweedehandsWatersport uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat TweedehandsWatersport verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt TweedehandsWatersport ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van TweedehandsWatersport worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van TweedehandsWatersport worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. TweedehandsWatersport.nl behoudt zich het recht voor de advertentieruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de advertentieruimte en webservers van TweedehandsWatersport.nl. TweedehandsWatersport.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden zijn.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop TweedehandsWatersport uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tweedehandswatersport.nl Ook als u een klacht hebt over de manier waarop TweedehandsWatersport uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@tweedehandswatersport.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.